Syllabuses of disciplines

Disciplines to the specialty 163 Biomedical Engineering

according to the educational-professional program «Medical Engineering»

for first (bachelor’s) level of higher education

 List of 1st year subjects (according to the curriculum of 2021): 

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Educational components (academic disciplines, course projects (works), practices, qualification work)

Назва кафедри

Name of departments

Викладач

Teacher

1 курс, 1-2 семестр, 60 кредити ЄКТС / 1 course, 1-2 semesters, 60 ECTS credits

Обов’язкові освітні компоненти / Required educational components

Вища математика-1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз

Higher Mathematics-1. Analytical geometry. Mathematical analysis

Математичного аналізу та теорії ймовірностей к.ф-м. наук, ст.вик. Мулик Олена Василіївна
Вища математика-2. Інтегральне  числення функцій дійсної змінної

Higher Mathematics II. Integral Calculus of Real-variable Function

Математичного аналізу та теорії ймовірностей к.ф-м. наук, ст.вик. Мулик Олена Василіївна
Фізика-1. Механіка та молекулярна фізика. Електрика та магнетизм

Physics I. Mechanics and Molecular Physics. Electrostatics.  Electromagnetism

Загальної фізики к.ф.-м. наук, ас. Хист Вікторія Володимірівна
Інженерна та комп’ютерна графіка

Engineering and Computer Graphics

Біомедичної інженерії к.т.н., доц.. Дубко Андрій Григорович
Основи інформатики

Fundamentals of Informatics

Біомедичної кібернетики к.т.н., ст..вик. Вдовіченко Ольга Володимірівна
Українська мова за професійним спрямуванням

Ukrainian language for professional purposes

Кафедра філологічних та природничих дисциплін НАУ вик. Андріяшик Оксана Романовна
Історія науки і техніки

History of science and technique

Історії к.іст.н., ст. вик. Бузань Віталій Юрійович
Основи здорового способу життя

Fundamentals of a healthy lifestyle

Кафедра спортивного вдосконалення к.п.н., доц. Твердохліб Олена Федорівна
Іноземна мова-1. Практичний курс іноземної мови І

Foreign language-1. Practical foreign language course I

Англійської мови гуманітарного спрямування №3 ст. вик. Чіжова Наталія Володимірівна
Вступ до фаху

Introduction to Profession

Біомедичної інженерії к.б.н., доц. Калашнікова Лариса Євгеніївна
Біохімія-1. Біоорганічна хімія

Biochemistry І. Bioorganic chemistry

Біомедичної інженерії к.б.н., доц. Калашнікова Лариса Євгеніївна
Біохімія-2. Біохімія

Biochemistry ІІ. Biochemistry

Біомедичної інженерії к.б.н., доц. Вовянко Світлана Ігорівна
Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія

Human Anatomy and Physiology I.  Fundamentals of Biomedical Sciences. Medical Terminology

Трансляційної медицини к.б.н., доц. Беспалова Олена Ярославівна
Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології людини

Human Anatomy and Physiology ІІ.  Fundamentals of Human Anatomy and Physiology

Трансляційної медицини к.б.н., доц. Беспалова Олена Ярославівна

List of 2nd year subjects (according to the 2020 curriculum): 

 

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Educational components (academic disciplines, course projects (works), practices, qualification work)

Назва кафедри

Name of departments

Викладач

Teacher

2 курс, 3-4 семестр, 60 кредити ЄКТС / 2 course, 3-4 semester, 60 ECTS credits

Обов’язкові освітні компоненти / Required educational components

Іноземна мова-2. Іноземна мова професійного спрямування

Foreign Language-II. Foreign Language for Specific Purposes

Англійської мови гуманітарного спрямування №3 ст. вик. Чіжова Наталія Володимірівна
Вища математика-3. Ряди, елементи теорії функцій комплексної змінної. Теорія ймовірностей і математична статистика

Higher Mathematics ІІІ: Series, Basics of Theory of Functions of Complex Variable

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей к.ф-м. наук, ст. вик. Сиротенко Антон Володимирович
Фізика-2. Оптика. Квантова фізика

Physics II.  Optics. Quantum physics

Загальної фізики к.ф.-м. наук, ас. Хист Вікторія Володимірівна
Філософія

Introduction to Philosophy

Філософії к.філос. наук, доц. Потішук  Ольга Олегівна
Фізичне виховання: ігрові види спорту

Game sports (basketball)

Game sports (volleyball)

Gaming sport (football)

Фізичне виховання: силові види спорту (атлетична гімнастика)

Power kinds of sport (athletic gymnastics)

Фізичне виховання: циклічні види спорту

Cyclic kinds of sports (athletics-fitness)

Cyclic kinds of sports (swimming)

Фізичне виховання: складно-координаційні види спорту

Complex coordination kinds of sport (sports-aerobics)

Complex coordination kinds of sport (Table tennis)

Complex coordination sports (gymnastics)

Complex coordination sports (dance aerobics)

Complex coordination sports (tennis)

Complex coordination sports (tourism and climbing)

Complex coordination sports (Shaping)

Фізичне виховання: єдиноборства

Martial Arts (boxing)

Martial Arts (Taekwondo, Karate)

Кафедра спортивного вдосконалення ст. вик. Бурлака Ірина Василівна

ст. вик. Мохунько Олександр Дмитрович

ст. вик. Сиротинська Олена Каленівна

вик. Чеховська Анна Юріївна

ст. вик. Назимок Віктор Васильович

Екологічний менеджмент

Environmental management

Геоінженерії д.т.н., доц. Дичко Аліна Олегівна
Матеріалознавство та конструкційні матеріали

Material science and Structural materials

Кафедра металознавства та термiчної обробки к.т.н., доц. Яворський Юрій Васильович
Кількісна фізіологія

Quantitative Physiology

Біомедичної інженерії к.б.н., доц. Вовянко Світлана Ігорівна
Основи дискретної математики

Foundations of  Discrete Mathematics

НДІ Математики к.ф-м. наук, н.с. Глиняна Катерина Валеріївна
Електротехніка та електроніка

Electrical Engineering and Electronics

Кафедра теоретической электротехники д.т.н., Щерба Максим Анатолійович
Біоматеріали та біосумісність

Biomaterials and Biocompatibility

Кафедра металознавства та термiчної обробки к.т.н., доц. Яворський Юрій Васильович
Біофізика

Biophysic

Біомедичної інженерії к.б.н., доц. Калашнікова Лариса Євгеніївна
Механіка

Mechanics

Біомедичної інженерії к.т.н., доц. Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
Об’єктно-орієнтоване програмування

Object-Oriented Programming

Біомедичної інженерії ст. вик. Данілова Валентина Анатоліївна

Вибіркові освітні компоненти / Selective educational components

Психологія

Psychology 

психології та педагогіки ФСП к.п.н., проф. Винославська Олена Василіївна
Економічна психологія

Economic psychology 

Біомедичної інженерії ас. Кононець Олексій Якович
Логіка

Logic 

Кафедра філософії к.ф.н., доц. Потіщук Ольга Олегівна

List of 3rd year subjects (according to the 2019 curriculum): 

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Educational components (academic disciplines, course projects (works), practices, qualification work)

Назва кафедри

Name of departments

Викладач

Teacher

3 курс, 5-6 семестр, 60 кредити ЄКТС / 3 course, 5-6 semester, 60 ECTS credits

Обов’язкові освітні компоненти / Required educational components

Іноземна мова професійного спрямування-1. Іноземна мова професійного спрямування

English for Specific Purposes І English for Specific Purposes

Англійської мови гуманітарного спрямування №3 ст. вик. Чіжова Наталія Володимірівна
Підприємницьке право

Business Law

Кафедра господарського та адміністративного права к.юр. наук, ст. вик. Перестюк Наталія Миколаївна
Курсова робота з Аналогової та цифрової схемотехніки

Analog and digital circuitry (Course work)

Електронної інженерії к.т.н., ст.вик. Порєва Ганна Сергіївна
Радіаційна безпека і дозиметрія

Radiation safety and dosimetry

Course work on the discipline

Біомедичної інженерії ас. Орел Валерій Бінговіч
Аналогова та цифрова схемотехніка-1. Аналогова схемотехніка

Analog and digital circuitry -I

Електронної інженерії к.т.н., ст.вик. Порєва Ганна Сергіївна
Аналогова та цифрова схемотехніка-2. Цифрова схемотехніка

Information Measuring Devices II. Digital Electronic Circuitry

 Біомедичної інженерії к.т.н., ст.вик. Делавар-Космаі Мохамад
Біомедичні прилади, апарати і комплекси

Biomedical devices, apparatus and complexes

Біомедичної інженерії ст. вик. Зубков Станіслав Володимирович

Вибіркові освітні компоненти / Selective educational components

Біомедична механіка

Biomedical mechanics

Біобезпеки та здоров’я людини к.т.н., доц. Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
Реєстрація і обробка біосигналів і медичних зображень

Registration and Processing of Biosignals and Medical Images

Електронної Інженерії к.т.н., доц. Попов Антон Олександрович

 

Системи автоматизованого проектування

Automated design systems

Біомедичної інженерії д.т.н., доц. Шликов Владислав Валентинович
Телемедицина та комп’ютерні мережі

Telemedicine and Computer Networks

Біомедичної інженерії ст. вик. Данілова Валентина Анатоліївна
Проектування систем автоматичного контролю і керування

Design of Automatic Monitoring and Control Systems

Біомедичної інженерії ст. вик. Зубков Станіслав Володимирович
Біотермодинаміка та масоперенос Biothermodynamics and Mass-Transferring Біомедичної інженерії д.м.н., проф. Максименко Віталій Борисович
Термодинаміка біологічних процесів і систем

Thermodynamics of biological processes and systems

Біомедичної інженерії к.б.н., доц. Калашнікова Лариса Євгеніївна
Основи конструювання та проектування медичної  техніки

Fundamentals of design and engineering of medical equipment

Біомедичної інженерії д.т.н., проф. Лебедєв Олексій Володимирович
Вимірювальні перетворювачі та датчики

Measuring converters and sensors

Біомедичної інженерії к.т.н., доц. Дубко Андрій Григорович
Біомедичні сенсорні системи

Biomedical sensor systems

Біомедичної інженерії к.т.н., доц. Дубко Андрій Григорович

List of 4th year subjects (according to the 2018 curriculum): 

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Educational components (academic disciplines, course projects (works), practices, qualification work)

Назва кафедри

Name of departments

Викладач

Teacher

4 курс, 7-8 семестр, 60 кредити ЄКТС / 4 course, 7-8 semester, 60 ECTS credits

Обов’язкові освітні компоненти / Required educational components

Іноземна мова професійного спрямування-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення

Foreign language of professional orientation-2. Foreign language for professionally-oriented communication. Business speech

Англійської мови гуманітарного спрямування №3 ст..вик. Чіжова Наталія Володимірівна
Охорона праці та цивільний захист

Labor Safety and Civil Defence

Кафедра електропостачання к.т.н., доц. Калінчик Василь Прокопович
Економіка і організація виробництва

Economics and organization of production

Кафедра теоретичної і прикладної економіки к.ек.наук, доц. Удовицька Євгенія Андріївна
Мікропроцесорна техніка

Microprocessor technic

Біомедичної інженерії д.т.н., доц. Шликов Владислав Валентинович
Біомедичні прилади, апарати і комплекси-1. Діагностична техніка

Biomedical Devices, Sets and Systems I. Diagnostic Equipment

Біомедичної інженерії ст. вик. Зубков Станіслав Володимирович
Біомедичні прилади, апарати і комплекси-2. Аналіз і проектування електронної медичної техніки

Examination and engineering support of medical equipment

Біомедичної інженерії д.т.н., проф. Лебедєв Олексій Володимирович
Основи клінічної інженерії та радіології-2. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання

Fundamentals of Clinical Engineering and Radiology  ІІ. Expertise and Engineering Support of Medical Equipment

Біомедичної інженерії к.т.н., доц. Дубко Андрій Григорович
Основи клінічної інженерії та радіології-3. Радіаційна безпека і дозиметрія

Fundamentals of Clinical Engineering and Radiology ІII. Radiation Safety and Dozimitriya

Біомедичної інженерії ас. Орел Валерій Бінговіч
Переддипломна практика

Prediploma practice

Біомедичної інженерії д.б.н., проф. Орел Валерій Еммануїлович
Дипломне проектування

Diploma design

Біомедичної інженерії к.т.н., доц. Богомолов Микола Федорович

Вибіркові освітні компоненти / Selective educational components

Розробка та експлуатація фізіотерапевтичних медичних приладів

Development and operation of physiotherapeutic medical devices

 

Біомедичної інженерії к.т.н., доц. Богомолов Микола Федорович
Лікувальна медична техніка

Therapeutic medical equipment

Біомедичної інженерії к.т.н., доц. Богомолов Микола Федорович
Методи та засоби діагностики патології людини

Methods and means of diagnosing human pathology

Біомедичної інженерії к.б.н., доц. Калашнікова Лариса Євгеніївна
Прилади контролю фізіологічних параметрів людини

Devices for control of human’s physiological parameters

Біомедичної інженерії ст. вик. Зубков Станіслав Володимирович

Disciplines to the specialty 163 Biomedical Engineering

according to the educational-professional program «Medical Engineering»

for second (master’s) level of higher education

 List of 1st year subjects (according to the curriculum of 2021): 

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Educational components (academic disciplines, course projects (works), practices, qualification work)

Назва кафедри

Name of departments

Викладач

Teacher

1 курс, 1-2 семестр, 64 кредити ЄКТС/ 1 course, 1-2 semesters, 64 ECTS credits

Обов’язкові освітні компоненти/ Required educational components

Інтелектуальна власність та патентознавство-1. Патентознавство та набуття прав

Intellectual property and patent science-1. Patent science and acquisition of rights

Конструювання машин доц. Юрчишин О. Я.
Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Право інтелектуальної власності

Intellectual property and patent science-2. Intellectual property rights

Інтелектуальної власності та приватного права доц. Юрчишин О. Я.
Основи інженерії та технології сталого розвитку

Fundamentals of engineering and technology of sustainable development

Математичних методів системного аналізу доц. Комариста Б. М.
Практичний курс іншомовного ділового спілкування

Practical course of foreign language business communication

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ст.вик. Компанець Н. М.
Розробка стартап-проектів

Development of startup projects

Менеджменту підприємств доц. Пічугіна М. А.
Медична фізика

Medical physics

Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Системи відображення біомедичної інформації

Biomedical information display systems

Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Курсова робота. Системи відображення біомедичної інформації

Coursework. Biomedical information display systems

Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Високотехнологічні системи для діагностики та терапії

High-tech systems for diagnosis and therapy

Біомедичної інженерії доц. Сичик М. М.
Медичні мікропроцесорні системи-1. Цифрові сигнальні процесори

Medical microprocessor systems-1. Digital signal processors

Біомедичної інженерії доц. Шликов В. В.
Медичні мікропроцесорні системи-2. Проектування інформаційно-вимірювальних систем

Medical microprocessor systems-2. Design of information and measuring systems

Біомедичної інженерії доц. Шликов В. В.
Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень

Scientific work on the topic of master’s dissertation-1. Basics of the scientific research

Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л. Є.
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Scientific work on the topic of master’s dissertation-2. Research work on the topic of master’s dissertation

Біомедичної інженерії проф. Максименко В. Б.

Вибіркові освітні компоненти / Selective educational components

Штучні органи

Artificial organs

Біомедичної інженерії доц. Козяр В. В.
Проектування біомедичних інформаційних систем

Design of biomedical information systems

Біомедичної інженерії ст.вик. Білошицька О. К.
Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму

Devices for replacing vital functions of the body

Біомедичної інженерії доц. Козяр В. В.
Ендо- та екзопротезування

Endo- and exoprosthetics

Біобезпеки і здоров’я людини проф. Худецький І.Ю.
Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка

Prosthetic and orthopedic and rehabilitation equipment

Біобезпеки і здоров’я людини проф. Худецький І.Ю.
Загальна та лабораторна імунологія

General and laboratory immunology

Трансляційної медичної біоінженерії проф. Галкін О. Ю.
Фізіотерапевтичні медичні прилади

Physiotherapeutic medical devices

Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Біоматеріали і біотехнології

Biomaterials and biotechnology

Трансляційної медичної біоінженерії ст.вик. Луценко Т. М.
Основи геноміки і протеіноміки

Fundamentals of genomics and proteinomics

Трансляційної медичної біоінженерії проф. Галкін О. Ю.
Біофотоніка та наноелектроніка

Biophotonics and nanoelectronics

Електронної інженерії проф. Орлов А.Т.
Медичні прилади та технології

Medical devices and technologies

Електронної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Електронні сенсори та біочіпи

Electronic sensors and biochips

Електронної інженерії проф. Орлов А.Т.
Фізіологія сенсорних систем

Physiology of sensory systems

Біомедичної інженерії доц. Вовянко С І.
Біологічна фармація

Biological pharmacy

Біомедичної інженерії проф. Галкін О. Ю.
Системна фізіологія

Systemic physiology

Біомедичної інженерії доц. Вовянко С І.

List of 2nd year subjects (according to the 2020 curriculum):

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Educational components (academic disciplines, course projects (works), practices, qualification work)

Назва кафедри

Name of departments

Викладач

Teacher

2 курс, 3 семестр, 26 кредити ЄКТС/ 2 course, 3 semesters, 26 ECTS credits

Обов’язкові освітні компоненти / Required educational components

Практика

Practice

Біомедичної інженерії ст. вик. Овчаренко Г. Р.
Виконання магістерської дисертації

Execution of a master’s dissertation

Біомедичної інженерії СРС